مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کیفیت زندگی در معلولین ضایعه نخاعی(TBI) و افراد عادی

مریم شریفی, کریم افشاری نیا

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: آسیب ناشی از ضربه، TBI به آسیب مغزی ناشی از ضربه اشاره دارد که پس از یک دوره رشد طبیعی بر اثر ضربه به سیستم مغزی- نخاعی به وجود می­آید و تغییراتی در ویژگی­های ذهنی، هیجانی،  اجتماعی و شغلی افراد به وجود می­آورد. بر این اساس هدف این پژوهش مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کیفیت زندگی در معلولین ضایعه نخاعی و افراد عادی بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تعداد 50 نفر افراد معلول ضایعه نخاعی به روش نمونه­گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. برای سنجش سئوالات پژوهش از پرسشنامه­های هوش هیجانی بارِ- آن، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 استفاده شده و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: داده­های آماری با بهره­گیری تحلیل واریانس چند متغیره (ماندا) و تحلیل واریانس بین گروهی نشان داد که بین افراد عادی و افراد معلول ضایعه نخاعی از لحاظ مؤلفه­های هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. در مورد متغیرهای سلامت روان در متغیرهای اختلال در نشانه­های جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد و در مورد افسردگی و اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: در تحلیل کلی سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد و سلامت روان در افراد عادی در سطح بهتری نسبت به معلولین ضایعه نخاعی قرار دارند. در رابطه با کیفیت زندگی تفاوت معناداری بین دو گروه بدست آمد و کیفیت زندگی افراد عادی بیشتر از معلولین ضایعه نخاعی است.


تمام متن:

PDF (English)

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.