اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده و زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر سنندج

فرانک خالدی, مختار عارفی

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر كارايي خانواده زوجين پرداخت. جامعة اين پژوهش را كليه زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره شهرستان سنندج در سال 1393 تشكيل دادند.

مواد و روش‌ها: حجم نمونه 32 زوج بود که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در اين پژوهش از ابزار سنجش خانواده و طرح پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد.

یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت‌هاي ارتباطي موجب افزايش كارايي خانواده در مقوله‌هاي حل مشكل، ارتباط، نقش‌ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي خانواده در گروه آزمايش شده است (001/0p=).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین می‌تواند از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری کند و موجب تقویت انسجام در روابط زوجین شود.

واژه‌های کلیدی: مهارت‌هاي ارتباطي، كارايي خانواده و زوجین.


تمام متن:

PDF (English)

مراجع


منابع

اديب راد، نسترن و اسماعيل مهدوي. (1384). «مقايسة باورهاي ارتباطي زنان مراجعه كننده به مركز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترك شهر تهران». فصلنامة خانواده پژوهي. سال اول، شمارة2. 131- 137.

اسماعیل پور، خلیل؛ خواجه، وجیهه و مهدوی، نفیسه. (1392). «پیش بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطی و مهارت های ارتباطی». فصلنامه خانواده پژوهی. سال نهم. شماره33. (1). 29- 44.

اصلاني، خالد. (1383). «نقش مهارت هاي ارتباطي بر کارايي خانوادگي دانشجويان متأهل»، پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

امینی، فروتن. (1385). «بررسي اثر استرس شغلي نوبت کاري بر عملکرد خانواده پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران». پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.

باقریان، مهرنوش و بهشتی، سعید. (1390). «بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام با سازگاری زناشویی». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. سال دوم. شماره6. (2). 73- 89.

برنشتاين، فيليپ. (1994). زناشويي درماني از ديدگاه رفتاري ارتباطي ترجمة سيدحسن پور عابدي نائيني و غلامرضا منشئي، (1384)، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.

پالگ؛ مك كي و فانينگ. (1994). «رابطه موثر». ترجمه مهدي قراچه داغي. (1384). چاپ اول، تهران: انتشارات شباهنگ.

حيدري، محمود؛ مظاهري؛ محمدعلي و پور اعتماد، حميدرضا. (1384). «رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر» . فصلنامة خانواده پژوهي. سال اول. شمارة 2. 121-130.

رضازاده، سید محمدرضا.(1387). «رابطه مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان» . فصلنامه روان شناسی معاصر. دوره سوم، شماره1. 43- 50.

سلامت، مائده. (1386). «بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي با استفاده از روش تحليل رفتار متقابل بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين شهر اصفهان». فصلنامه روان شناسي كاربردي. دوره اول، شماره 3 .

شيرالي نيا، خديجه. (1386). «آموزش مهارت هاي ارتباطي و تاثير آن بر تغييرالگوهاي ارتباطي و ايجاد احساس مثبت نسبت به زوج ها» . پايان نامه چاپ نشده كارشناسي ارشد مشاوره. دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي.

صادقی، منصور السادات؛ مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته. (1392). «نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی». فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی. سال نهم، شماره32. (3). 172-188.

غلامزاده، مریم، عطاری، یوسفعلی و شفیع آبادی، عبدالله. (1388). «اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كارايي خانواده در زوجين مراجعه كننده به مركز بهزيستي شهر اهواز». دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان). شمارة چهل و يك. (3). 87-110.

گلدنبرگ، ايرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). «خانواده درماني»، ترجمه: حميدرضا،حسين شاهي برواتي، سيامك نقشبندي والهام ارجمند. (1385). تهران: نشرروان.

منجزي، فرزانه؛ شفيع آبادي، عبدالله و سوداني، منصور. (1391). «اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي با رويكرد اسلامي بر رضايتمندي زناشويي زوج ها». فصل نامه دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي. سال سيزدهم، شماره 1،(1). (پياپي 47). 3- 10.

Brog, C., Fagerström, C., Balducci, C. , Burholt, V., Ferring, D. & Werber, G. (2008). »Life satisfaction in 6 European countries: the relationship to health, self-esteem, and social and financial resources among people (Aged 65-89) with reduced functional capacity«. Geriatric nurs.;29:48-57.

Farbod E. , Ghamari, M. & AmiriMajd, M. (2014). Investigating the Effect of Communication Skills Training for Married Women on Couples’ Intimacy and Quality of Life. SAGE Open: 1–4. DOI: 10.1177/2158244014537085. sgo.sagepub.com.

Fathi Aghdam, Gh., Ahadi, H. & Jamehri, F. (2012). »A Comparison of the Effectiveness of Communication Skills Training for Marital Conflicts and Quality of Life in Female Students of Islamic Azad University, Science and Research Branch. Scholars Research Library«. Annals of Biological Research.3. (4). 1994- 2000.

Gable, S. , Shean, G. ( 2000). »Perceived social competence and depression«. Journal of Social & Personal Relationships.;17:139-150.

Greeff, A.P. (2000). »Characteristics of families that function well«. Journal of Family Issues, 21, 8, 948-962.

Halford, W. K., Markman, H. J. , & Stanley, S. M. (2003). »Best practice in relationship education«. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (3),385- 406.

Hansson, K. , & Lund bland, A. (2006). »Couple therapy effectiveness of treatment and long term follow up. Journal of Family Therapy, 28, 136-152.

Karahan, T. F. (2007). »The Effects of a Couple Communication Program on Passive Conflict Tendency among Married Couples«. The Journal of Educational Sciences: Theory & Practice. Faculty of Education. Ondokuz Mays University. Department of Educational Sciences, 55139 Kurupelit /Samsun, Turkey. 7 (2). 845-858.

Karbaasi Dahuji Z., Manzari Tavakkoli A.R., Razavi neamatolahi V. (2014). »Influence of Communication Skills on Marital Satisfaction and Life Quality among Mothers of GirlsHigh School Students«. Applied Psychology. 5: 23-30.

Khojasteh Mehr, R. , Attari, Y. & Shiralinia, K. (2008). »The Effect of Communication Skills Training on communication patterns and positive felling toward spouse«. Journal of Counseling Research & Development.;27:81-96.

Khosravi, S. (2007). »Effectiveness of impressive conversation training in solving marital conficts«. The 3th national congress on family and sexual health: Nov 29: Tehran, Iran.

Okwun, C. K.(2011). »Effects of cognitive restructuring and communication skills training on conflict resolution among Nigerian couples«. International Journal of Peace and Development Studies Vol. 2(6), pp. 179-189. Available online at http://www.academicjournals.org/IJPDS. ISSN 2141-2677 ©2011 Academic Journals.

Rahimiyan, K. (2009). »Nonviolent communication: a language of the life«. Rosanberg M. First ed, Tehran: Alchtaron Press,: 38-50

Riesch, S. K., Jackson, N. M., & Chanchong, W. (2003). Communication approaches to parent-child conflict: Young adolescence to young adult.Journal of Pediatric Nursing, 18(4), 244-256.

Wishman, M. & Courtnage, E. (2003). »Correlates of depression and marital dissatisfaction : Perception of Marital Communication Style«. Journal of Social and Personal Relationship, 20, 757-769.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.