بررسی فراوانی موارد مسمومیت حاد در کودکان بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

کیقباد قدیری, مهناز احمدی, خدیجه جهانیان, میترا همتی, منصور رضایی

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: مسمومیت حاد در اطفال هنوز یک مشکل عمده در سلامت و بهداشت جامعه است. از بین4/2میلیون مورد مسمومیت در سال 2003 گزارش شده توسط مرکز کنترل مسمومیت در ایالت متحده بیشتریت موارد تماس از طریق بلع دهانی 76% و در منزل93% اتفاق افتاده است. مسمومیت‌های حاد بیش از 13000 ویزیت مراکز اورژانس و تقریبا 1% موارد بستری سالانه را به خود اختصاص داده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی گذشته‌نگر است که بررسی 203 پرونده بیمار دچار مسمومیت حاد از فروردین 1385 تا پایان اسفند ماه 1388که در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری بودند، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان اطلاعات وارد نرم افزار SPss نسخه‌ی 16و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،  و از آمار توصیفی ( میانگین ، میانه و درصد فراوانی ) و آزمون کای دو و فیشر استفاده شد.

یافته‌ها: مسمومیت حاد در اطفالدر کودکان پسر بیشتر و اکثر موارد تصادفی بوده است. موارد عمدی در دختران بیشتر بود. داروها ، اپیوم ، متادون و سپس هیدرو کربنها از علل شایع موارد مسمومیت زا بود . میزان بهبودی در مسمومیت دارویی4/95% ، در نوع غیر دارویی 4/80% و عوارض در نوع غیر دارویی بیشتر ( 6/19%) بود. هم‌چنین فراوانی موارد مسمومیت حاد در اطفال در طی این چهار سال روند افزایشی داشته است.

نتیجه‌گیری: مسمومیت حاد از علل مهم مرگ و میر در کودکان استکه تشخیص زود رس و درمان سریع باعث کاهش عوارض و مرگ و میر شود.

واژه‌های کلیدی: مسمومیت ، کودکان ، توکسیکولوژی

 


تمام متن:

PDF (English)

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.