مقایسه اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کیفیت بلوک اپیدورال در جراحی هرنیورافی

خسرو فرهادی, منصور چوبساز, افشین الماسی, فاطمه عالی نژاد

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: بلوک اپیدورال روش مطمئنی جهت تأمین بی‌دردی کافی در جراحی نیمه تحتانی بدن که منجر به کاهش عوارض حوالی عمل و کاهش مدت اقامت در بیمارستان می‌گردد. این مطالعه با هدف مشخص نمودن تأثیر دوز مختلف فنتانیل  برکیفیت بلوک اپیدورال انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 60 بیمار 18 تا 60 ساله با ASA کلاس 1 و 2 به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه‌ها از نظر سن و جنس یکسان سازی شدند، (گروه های A,B,C). گروه Aیا گروه شاهد جهت ایجاد بلوک، لیدوکائین و اپی نفرین دریافت کردند. گروه B علاوه بر لیدوکائین و اپی نفرین، فنتانیل gµ25 و گروهC  فنتانیل gµ50 دریافت کردند، سپس اطلاعات مربوط به کیفیت بلوک، زمان شروع بلوک، سطح و طول مدت بلوک و سایر متغیرها ی گزارش شده در چک لیست بررسی و درج گردیدند.

یافته‌ها: فنتانیل gµ50 بر طول مدت بلوک اپیدورال اثر دارد و طول مدت بلوک تحت اثر فنتانیل gµ25 قرار نگرفت. هم‌چنین در هیچ یک از گروه‌ها افزایشی در عمق بلوک با دوز فنتانیل gµ50 و gµ25 رخ نداد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل شده، فنتانیل gµ50، بر طول مدت بلوک اپیدورال و میزان مصرف داروهای مکمل ضد درد اثر دارد ولی دوز gµ25 بر این دو متغیر بی‌اثر بوده است. بنابراین توصیه می‌گردد که حداقل دوز فنتانیل gµ50 جهت اضافه شدن به لیدوکائین برای انجام بلوک اپیدورال در نظر گرفته شد.


تمام متن:

PDF (English)

مراجع


Niemi G, Breivick H. epidural fentanyl markedly improve thoracic epidural analgesia in a low dose infusion of bupivacaine, adrenaline and fentanyl. Acta Anesth Scand 2001; 43: 231-232

Feng-Fang T, Gong-jhe Wu, Chi H, Shiou-Sheng C. optimizing epidural fentanyl loading dose. Acta Anesth Taiwan 2009; 47:167-172

Ready LB. Acute pain: Lessons learned from 25,000 patients. Reg Anesth Pain Med 1999; 24: 499-505

Collier CB. Why obstetric epidurals fail: a study of epidurograms.Int J Obstet Anesth 1996; 5: 19-31

Hogan QH. Epidural anatomy: new observations. Can J Anaesth 1998; 45: R40-8

Hehre FW, Sayig JM, Lowman RM. Etiologic aspects of failure of continuous lumbar peridural anesthesia. Anesth Analg 1960; 39: 511-7

Leeda M, Stienstra R, Arbous MS, et al. Lumbar epidural catheter insertion: the midline vs. the paramedian approach. Eur J Anaesthesiol 2005; 22: 839-42

Laveaux MM, Hasenbos MA, Harbers JB, Liem T. Thoracic epidural bupivacaine plus sufentanil: high concentration/low volume versus low concentration/high volume. Reg Anesth 1993; 18: 39-43

Snijdelaar DG, Hasenbos MA, van Egmond J,Wolff AP, liem TH. High thoracic epidural sufentanil with bupivacaine: continuous infusion of high volume versus low volume. Anesth Analg 1994; 78:490-4

Liu SS, moore JM, Luo AM, Trautman WJ, Carpenter RL. Comparison of three solution of ropivacaine/fentanyl for postoperative patient-controlled epidural analgesia. Anesthesiology 1999; 90: 727-33

Kampe S, Diefenbach C, Kanis B, Auweiler M, Kiencke P, Cranfield K. epidural combination of ropivacaine with sufentanil for postoperative analgesia after total knee replacement: a pilot study. Eur J Anaesthesiol 2002; 19: 666-71

Sakura S, Sumi M, Kushizaki H, Saito Y, Kosaka Y. concentration of lidocaine affects intensity of sensory block during lumbar epidural anesthesia. Anesth Analg 1999; 88: 123-7


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.