بررسی شیوع کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه

فاطمه امیری, کیوان کاکابرایی, تورج احمدی جویباری

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر، شایع­ترین بیماری گوارشی در طب بالینی است که بدلیل نداشتن مبنای زیست­شناختی مشخص، بیشتر نقش علل روانشناختی در ایجاد آن مورد بررسی قرار گرفته و ارتقای سطح کیفیت زندگی این بیماران، هدف اصلی مداخلات درمانی می­باشد که راه حصول این امر در گام اول اطلاع دقیقِ پژوهشگران و درمانگران از سطح کیفیت زندگی این افراد در جامعه­ی مورد نظر است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه انجام شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن اکتشافی-مقطعی است. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه بود. نمونه گیری به صورت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرِ در دسترس با شرط داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و ساکن شهرستان کرمانشاه بود که با تشخیص پزشک متخصصِ بیماری­های داخلی و گوارش بر اساس معیارهای روم 3 از قبل به تعداد 400 نفر مشخص شده بودند. طی کسب اجازه و توضیح کامل طرح از آزمودنی­ها خواسته شد پرسشنامه 34 سوالی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر را تکمیل کنند.

یافته‌ها: طبق نتایج بدست آمده، میانگین نمره کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه  برابر با 42/11± 03/61 است.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های بدست آمده می­توان نتیجه گرفت مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه از سطح کیفیت زندگی خوبی برخوردار نیستند.


تمام متن:

PDF (English)

مراجع


Sadock. Benjamin J, Sadock.Virginia, A. Rezaee, F. synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry.Arjmand press. 2007

Besharat MA, Zarpour S, Bahrami-Ehsan H, Rostami R, Mirdamadi MJ. Comparison of Personality Characteristics of Individuals with Irritable Bowel Syndrome and Healthy Individuals. J Clin Psychology 1389;2:9-16.

Lackner JM. No brain, no gain: The role of cognitive processes in irritable bowel syndrome. J Cognitive Psychotherapy 2005;19:125-36.

Talley, NJ, Zinsmeister, AR, Van Dyke, C, et al. Epidemiology of colonic symptoms and the irritable bowel syndrome. Gastroenterology 1991; 101:927.

Drossman, DA, Zhiming, L, Andruzzi, E, et al. US householders survey of functional gastrointestinal disorders: Prevalence, sociodemography, and health impact. Dig Dis Sci 1993; 38:1569.

American College of Gastroenterology IBS Task Force. An evidence-based position statement on the management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2009; 104:S1.

Hahn, BA, Saunders, WB, Maier, WC. Differences between individuals with self-reported irritable bowel syndrome (IBS) and IBS-like symptoms. Dig Dis Sci 1997; 42:2585.

Saito, YA, Locke, GR, Talley, NJ, et al. A comparison of the Rome and Manning criteria for case identification in epidemiological investigations of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2000; 95:2816.

Thompson, WG, Irvine, EJ, Pare, P, et al. Functional gastrointestinal disorders in Canada: first population-based survey using Rome II criteria with suggestions for improving the questionnaire. Dig Dis Sci 2002; 47:225.

the association among parenting style, abdominal pain, and somatization in IBS patients. Beheav Res Ther 2004;42:41-56.

Hungin, AP, Whorwell, PJ, Tack, J, Mearin, F. The prevalence, patterns and impact of irritable bowel syndrome: an international survey of 40 000 subjects. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17:643.

Sandler, RS, Everhart, JE, Donowitz, M, et al. The burden of selected digestive diseases in the United States. Gastroenterology 2002; 122:1500.

Gros DF, Antony MM, McCabe RE, Swinson RP. Frequency and severity of the symptoms of irritable bowel syndrome across the anxiety disorders and depression. J Anxiety Disord 2009;23:290-6.

Donald, A. (2007). What is quality of life? Available at: www. Gdre.org.

Schalock, R. L., Brown, R., Cumins, R. A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.D. & Paramenter, T. (2002). Conceptualization, measurement, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: report of an international panel of experts. Mental Retardation, 40, 6, 457-470.

Kanazawa M, Drossman DA, Shinozaki M, Sagami Y, Endo Y,Palsson OS, et al. Translation and validation of a Japanese version of the Irritable Bowel Syndrome-quality of life measure (IBS-QOL) . Biopsychosoc Ned 2007;1:6

Park MJ, Choi MG, Oh JH, Cho YK,Lee IS,Kim SW, et al.Cross-cultural validation of Irritable Bowel Syndrome Quality of Life in Korea. Dig Dis Sci 2006;51:1478-84

Vahedi H, Ansari R, Mir-Nasseri MM, Jafari E, Irritable Bowel Syndrome: A Review Article.Mid East J digest Dig 2010; 2(2):66-77.

Gholamrezaei A, Zolfaghari B, Farajzadegan Z, Nemati K, Daghaghzadeh H, Tavakkoli H, et al. Linguistic validation of the Irritable Bowel Syndrome-quality of life Questionnaire for Iranian patients. Act Med Iran 2011;49:360-5

Zaman A. Irritable Bowel Syndrome. Clin Cornerstone 2002;4:22-33

Tamannaifar MR, Akhavan-Hejazi Z. Comparing the mental health and quality of life in patients with irritable bowel syndromw and healthy subjects in kashan, Iran. Feyz Journal of kashan university of medical sciences May, 2013; Vol. 17,no 2, page 195-202.

Donald L. Patrick .StancdprSEAQOLInstrument DistributionIBSQOL - Do NOT DistributeInstrument FAQ InformationIBSQOL Info.doc ٣/٢٢/٠٧ ١٠:٣٧ AM

Park MJ, Choi MG, Oh JH, Cho YK,Lee IS,Kim SW, et al.Cross-cultural validation of Irritable Bowel Syndrome Quality of Life in Korea. Dig Dis Sci 2006;51:1478-84.

خیرآبادی غ، افشار ح، مرآثی م ر، مسائلی ن، دقاق زاده ح، روح افزا ح ر.1392. بررسی ارتباط کیفیت زندگی و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر.تحقاقات علوم رفتاری.دوره 11. شماره 1. صفحه 39-44.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.