اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی مردان دچار بیماری قلبی

شراره رامبرزینی, ناهید صالحی, مریم اکبری, مژگان سعیدی, سعید کماسی

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: : از آنجایی که اضطراب و افسردگی می­تواند احتمال وقوع مشکلات قلبی آتی را در این بیماران افزایش دهد، کنترل آنها از ضرورت زیادی برخوردار است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش اضطراب و افسردگی در مردان مبتلا به بیماری قلبی انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر دارای یک طرح نیمه آزمایشی با گروه كنترل است. جامعه آماری پژوهش تمامی مردان مبتلا به بیماری قلبی مراجعه کننده به مرکز درمانی امام علی (ع) شهر کرمانشاه در مرداد و شهریور1393 سال را دربر داشت که از بين آنان 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل (هر گروه 15 نفر) تقسيم شدند. بعد از تکمیل پرسشنامه­های افسردگی بک و اضطراب اسپیلبرگر، گروه آزمايش10جلسه 90 دقیقه­ای تحت درمانشناختي - رفتاريگروهي قرار گرفت و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. بعد از مداخله پس آزمون انجام شد و داده­­هاي جمع­آوري شده با استفاده از روش تحليل كوواريانس و با به کارگیری SPSS-19 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

یافته‌ها: بعد از کنترل تاثیر پیش آزمون، نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری به طور معناداری در کاهش افسردگی (03/0P<، 27/5=F) و اضطراب (002/0P<، 27/11=F) مردان مبتلا به بیماری قلبی موثر است.

نتیجه‌گیری: از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت درمان شناختي- رفتاري به صورت گروهی  باعث کاهش افسردگی  و اضطراب  در مردان مبتلا به بیماری قلبی می­شود. استفاده گسترده از این روش درمانی برای کاهش علائم روانشناختی بیماران توصیه می­شود.

واژه‌های کلیدی: درمان­های شناختي- رفتاري، افسردگی، اضطراب، بیماری قلبی، مردان.


تمام متن:

PDF (English)

مراجع


Saeidi M, Komasi S, Heydarpour B, Momeni K, Zakiei A. Those Who Perceive Their Disease as a Physiological or Psychological Risk Factor Experience More Anxiety at the Beginning of Cardiac Rehabilitation Program. Res Cardiovascular Med. 2015; in press.

Saeidi M, Komasi S, Soroush A, Zakiei A, Shakeri J. Gender Differences in Patients' Beliefs About Biological, Environmental, Behavioral, and Psychological Risk Factors in a Cardiac Rehabilitation Program. J Cardio-Thorac Med. 2014;2(4):215-20.

Yohannes AM, Willgoss TG, Baldwin RC, Connolly MJ. Depression and anxiety in chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: prevalence, relevance, clinical implications and management principles. Int J Geriatr Psychiatry. 2010;25(12):1209-21.

Saeidi M, Soroush A, Komasi S, Momeni K, Heydarpour B. Status of Psychologic Risk Factors Among Patients with CVDs’ Attitudes referred to a cardiac rehabilitation center. Shiraz E Med J. 2015; 16(6): e22281.

Karami J, Komasi S, Maesoomi M, Saeidi M. Comparing the effects of two methods of relaxation and interpersonal cognitive problem solving (ICPS) on decreasing anxiety and depression in cardiac rehabilitation patients. Urmia Med J. 2014; 25(4): 298-308.

Komasi S. The effectiveness of tow methods of relaxation and interpersonal cognitive problem solving (ICPS) on decreasing anxiety and depression in cardiac rehabilitation patients. Tonekabon: Islamic Azad university; 2010.

Sher L. Psychological factors and cardiovascular disorders: The role of stress and psychological influences. New York: Nova biomedical books; 2009.

Soroush A, Heydarpour B, Saeidi M, Komasi S, Ezzati P, Rashidi AA. Cardiac Disease Risk Factors In Cardiac Rehabilitation Patients with and without Depression. 1st international congress of cardiac rehabilitation. Isfahan, Iran. 2014.

Tully PJ, Winefield HR, Baker RA, Denollet J, Pedersen SS, Wittert GA, et al. Depression, anxiety and major adverse cardiovascular and cerebrovascular events in patients following coronary artery bypass graft surgery: a five year longitudinal cohort study. Biopsychosoc Med. 2015;9:14.

Le Grande MR, Jackson AC, Murphy BM, Thomason N. Relationship between sleep disturbance, depression and anxiety in the 12 months following a cardiac event. Psychol Health Med. 2015:1-8.

Rafael B, Konkoly Thege B, Kovacs P, Balog P. Anxiety, depression, health-related control beliefs, and their association with health behavior in patients with ischemic heart disease. Orv Hetil. 2015;156(20):813-22.

Beck AT, Rush JA, Shaw BF, Emery G. Cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press. 1979.

Shojaaddin F, Kazemi M, AliPour A, Oraki M. The effect of cognitive behavioral therapy on depression and anxiety in patients with myocardial infarction. Evidence Based Care. 2012;2(4):47-55.

Norlund F, Olsson EM, Burell G, Wallin E, Held C. Treatment of depression and anxiety with internet-based cognitive behavior therapy in patients with a recent myocardial infarction (U-CARE Heart): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2015;16(1):154.

Tully PJ, Selkow T, Bengel J, Rafanelli C. A dynamic view of comorbid depression and generalized anxiety disorder symptom change in chronic heart failure: the discrete effects of cognitive behavioral therapy, exercise, and psychotropic medication. Disabil Rehabil. 2015;37(7):585-92.

Beck AT, Steer RA, Garbin MG J. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory Twenty-five years of evaluation. Clin Psych Review. 1988;8:77–100.

Sardoei GR. Introduction to standardization of the Beck Depression Inventory-Revised. Thesis of MA in psychometric. Alameh Tabatbaei University. 1994.

Spielberger CD. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 1983.

Mahram B. standardization of the Spielberger Anxiety Test. Mashhad: Faculty of Education and Psychology sciences. 1994.

Gary RA, Dunbar SB, Higgins MK, Musselman DL, Smith AL. Combined exercise and cognitive behavioral therapy improves outcomes in patients with heart failure. J Psychosom Res. 2010;69(2):119-31.

Saeidi M. The efficacy methods of relaxation and reconstruction of cognitive on anxiety and depression in cardiac rehabilitation patients. Thesis of MA in psychology. Tehran; Psychiatry Institute 2004.

Khodai S, Khazai K, Kazemi T, Ali Abadi Z. Effect of cognitive–behavioral group therapy on the depression and anxiety in patients with myocardial infarction. Modern Care J. 2012;9(4):364-70.

Michie S, O'Connor D, Bath J, Giles M, Earll l. Cardiac rehabilitation: the psychological changes that predict health outcome and healthy behavior. Psych heal med. 2005;10(1):88-95.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.