اطلاعات برای نویسندگان

انواع مقالات  

مقاله پژوهشی اصيل: این دسته از مقالات شامل قسمت های چکيده، مقدمه، مواد و روش ‌ ها، يافته ‌ ها، بحث، نتيجه گيری، تشکر و قدردانی و منابع.

مقاله کوتاه: ساختار آن مانند مقالات پژوهشی اصیل می باشد و باید شامل یک چکیده کوتاه ساختارمند تا 150 کلمه، 2 نمودار یا جدول و حداکثر 1500 کلمه باشد. تعداد منابع گزارش کوتاه نباید بیشتر از 15 منبع باشد.

مقاله مروری: بایستی شامل چکیده، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای 30 منبع و حداکثر 5000 کلمه باشند.

  مقاله مروری بايستی به يکی از اشکال زير تهيه گردد:

مقالات مروری ساختار يافته (Systematic Review) : آناليز، متا سنتز يا بدون تحليل آماری باشند. اين مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی می باشد.

مقالات مروری غیر ساختار یافته که فقط از پژوهشگران مجرب و صاحب نظر در آن موضوع مقاله که تالیفاتی دارند، پذیرفته می شوند. مقالات مروری غير ساختار يافته نیز که به صورت متاآنالیز، متاسنتز و یا بدون تحلیل آماری باشند. اجزاءاین مقالات شبیه مقالات پژوهشی اصیل می باشد .

مقاله مورد نگاری: شامل مقدمه، معرفی بیمار، بحث، نتیجه گیری و فهرست منابع می باشد ارسال بررسی های آزمایشگاهی، گزارش های پاتولوژی و 1 تا 4 عکس از بیمار به هنگام ارسال مقاله ضروری می باشد. چکیده مقاله حداکثر 150 کلمه و اصل مقاله حداکثر 2000 کلمه باشد.

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.