بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زینب امیریان, رستم جلالی

چکیده


چکیده

سقوط بیمار از تخت یک مشکل شایع برای بیماران بستری در بیمارستان ها است. این مطالعه توصیفی به بررسی میزان سقوط بیمار از تخت در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته است. در مجموع  ۲8 بیمار از تخت سقوط کردند که شامل 17 مرد و 11 زن  بودند.  اکثر سقوط ها در شیفت شب و زمانی که پرستار یا پزشک حضور نداشتند، رخ داد.  سقوط ها منجر به صدماتی شامل ۱۰ مورد خراشیدگی،  ۶  مورد هماتوم و ۵  مورد شکستگی بود. بررسی سقوط می تواند در سازماندهی محیط (تجهیزات و عوامل انسانی) و کاهش آن و ایجاد محیط ایمن به کار گرفته شود.

کلید واژه ها: سقوط از تخت – بیمارستان-ایمنی بیمار


تمام متن:

PDF

مراجع


References:

Cina-Tschumi B, Schubert M, W. Kressig R, De Geest S, Schwendimann R. Frequencies of falls in Swiss hospitals: Concordance between nurses’ estimates and fall incident reports. Int J Nurs Stud. 2009; 46:164–171.

Salgado RI, Lord SR, Ehrlich F, Janji N, Rahman A. Predictors of falling in elderly hospital patients. Arch Gerontol Geriatr. 2004; 38(3):213-219.

Chen YC, Chien SF, Chen LK. Risk factors associated with falls among Chinese hospital inpatients in Taiwan. Arch Gerontol Geriatr. 2009; 48(2): 132-6.

Ackerman DB, Trousdale RT, Bieber P, Joan H, Pagnano MW, Berry DJ. Postoperative Patient Falls on an Orthopedic Inpatient Unit. J Arthroplasty. 2010; 25(1): 10 – 14.

Terrell K, S. Weaver C K. Giles B, J. Ross M. ED Patient falls and resulting injuries. J Emerg Nurs. 2009; 35: 89-92.

Hauer, K., Lamb, S.E., Jorstad, E.C., Todd, C., Becker, C. Systematic review of definitions and methods of measuring falls in randomized controlled fall prevention trials. Age Ageing. 2006; 35(1):5–10.

Kerzman H, Chetrit A, Brin L, Toren O. Characteristics of falls in hospitalized patients. J Adv Nurs. 2004; 47: 223-229.

Luxton T, Riglin J. Prevention falls in older people: a multi-agency approach. Int J Older People Nurs.2003; 15(2): 18-21.

Donoghue J, Graham J, Gibbs J, Mitten-Lewis S. Who, where and why: situational and environmental factors contributing to patient falls in the hospital setting. Aust Health Rev. 2003; 26(3):79-87.

Verheyden GSAF, Weerdesteyn V, Pickering RM, Kunkel D, Lennon S, Geurts ACH, Ashburn A.

Interventions for preventing falls in people after stroke (Review). J Physiother. 2010;56(2):97–103.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.