تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی به صورت فصلی منتشر می‌شود. اولین شماره این مجله بهار 1391 منتشر شد و درتاریخ 21/2/1392 از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور رتبه علمی-پژوهشی کسب کرد.

Indexed in: Index Copernicus, ISC, SID, Iranmedex, Magiran.

ISSN: 2322-1593


تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی


دوره 3, شماره 4 (1393): تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

فهرست مطالب

مقالات پژوهشی اصیل

سجاد دهنوی, نصراله سهرابی, سیامک زارعی, علیرضا افشاری صفوی, بهنام افراسیابی, کامران سلیمی
PDF
216-222