نگرش زنان نسبت به سقط القایی در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی در شهر كرمانشاه (1389)

مهوش رنجبر, شيرين ايرانفر, فرید نجفی, فيض اله فروغي

Abstract


سردبير محترم

سالانه در دنیا 50 میلیون سقط القایی انجام می‌شود که حدود 30 میلیون در کشورهای در حال توسعه است و بیشتر از90 درصد آن غیربهداشتی انجام می‌شود (1). در ایران به‌دلیل اين‌كه سقط جرم و منع قانونی دارد کسب اطلاعات در این مورد امری  دشوار است. براساس آمار تخمینی ارایه‌شده توسط وزارت بهداشت، سالانه 80 هزار سقط در ایران صورت می‌گیرد. هرچند هیچ‌گونه گزارش دقیقی از میزان مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از سقط‌های غیربهداشتی موجود نیست ولی شواهد، قرائن و آمارهای غیرمستند از میزان بالای مرگ و میر مادران و بیمارهای ناشی از سقط غیر بهداشتی گزارش می‌دهند (2). از آن‌جايي كه در كشور ما انجام سقط به انتخاب مادر جز در مواردي كه بارداري، حيات مادر يا جنين را با خطر مواجه كند، غيرقانوني محسوب مي‌شود و انجام سقط در شرايط مخفيانه و غيرقانوني نيز همواره با پيامدهاي متفاوتی ارتباط پيدا مي‌كند، اهميت شناخت جنبه‌هاي متفاوت سقط غيرقانوني و عوامل مؤثر بر آن بر هيچ فردي پوشيده نيست. این پژوهش با هدف بررسي نگرش زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت شهر کرمانشاه نسبت به سقط القایی در سال 1389 انجام شد.

این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و بر روی 400 زن در سن باروری مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه نگرش‌سنجی محقق‌ساخته‌ای بود که با استفاده از یک مطالعه مقدماتی تعیین روایی و پایایی شده بود.

یافته‌ها نشان داد سن افراد تحت مطالعه 3/31±66/12 سال است. 3/31 درصد نمونه‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی، 2/61 درصد خانه‌دار و 2/52 درصد کرد بودند. 3/22 و 3/18 درصد از زنان به‌ترتیب نگرش منفی و مثبت و بقیه نگرش خنثی نسبت به سقط القایی داشتند (5/59%). بین نگرش، شغل و تحصیلات زنان، رابطه دار معنادار آماری وجود داشت. نگرش زنان نسبت به سقط القایی بر حسب تعداد سقط آن‌ها معنادار است به‌طوری‌که با افزایش تعداد سقط، نگرش مثبت‌تر به انجام سقط داشته‌اند.

در تحقیقات مختلف، دلایل گوناگونی برای انجام سقط عمدی مثل کافی بودن تعداد فرزندان، مشکلات مالی، آماده نبودن برای نگه‌داری از فرزند، نگرانی از سلامت مادر یا جنین و ناهمخوانی داشتن فرزند با ادامه تحصیل یا شغل عنوان شده است (3). نتایج مطالعه حاضر نشان داد با وجود آن‌که عمده زنان نسبت به سقط جنین القایی نگرش خنثی داشته‌اند، اما درصد بالایی از زنان مورد مطالعه در مورد حاملگی همراه با بیماری یا نقص جنین (6/80%) و در مورد حاملگی پرخطر براي مادر (8/77%) برای مادر، موافق انجام سقط جنین القایی بوده‌اند. با توجه به اين‌كه بیشترین نگرش زنان نسبت به سقط جنین القایی نگرش خنثی بوده و از آن‌جایی که يكي از تهديدهاي اساسي در رابطه با سلامت و رفاه زنان سراسر دنيا سقط عمدي و به‌ويژه سقط‌هاي غيربهداشتي است، برنامه‌ریزی جهت آموزش و آگاهي افراد، برای جلوگیری از رفتارهای نامتناسب، می‌تواند بسیار کارآمد باشد.


Keywords


سقط القایی، نگرش ، زنان، کرمانشاه

References


Mundigo A, Indiriso C. Abortion in the developing world. 1st ed. New Delhi: vistar, 1999; 26-30.

Behjati AZ, Akhoundi MM, Sadegh MR, Sadri AH. The necessity of a comprehensive study on abortion in Iran. J Reprod Infertil. 2005;6:299-320.

Finer L, Forhwirth F, Dauphiness L, Reasons US. Women have abortion: quantitative and qualitative perspectives. Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 2005;37:110-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.22110/jkums.v17i2.988

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.